Microsoft Visual Studio Tools for Applications 15.0.26717

Microsoft Visual Studio Tools for Applications 15.0.26717

Microsoft – 10,7MB – Shareware – Windows
ra khỏi 5 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating

Tổng quan

Microsoft Visual Studio Tools for Applications là một Shareware phần mềm trong danh mục Khai triển được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 12.064 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft Visual Studio Tools for Applications là 16.0.28801, phát hành vào ngày 05/05/2020. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 16.0.28801, được sử dụng bởi 27 % trong tất cả các cài đặt.

Microsoft Visual Studio Tools for Applications đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 10,7MB.

Người sử dụng của Microsoft Visual Studio Tools for Applications đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft Visual Studio Tools for Applications!

Cài đặt

người sử dụng 12.064 UpdateStar có Microsoft Visual Studio Tools for Applications cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Microsoft
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại